Účelom etického kódexu je poskytnúť prehľad pravidiel, ktoré spoločnosť Deluxtrade s.r.o. považuje za základné pravidlá svojej úspešnej činnosti. Etický kódex uznáva základné ľudské práva a etické zásady ako je bezúhonnosť, čestnosť, dôvera, úcta, ľudskosť, tolerancia a zodpovednosť v týchto 8 oblastiach:

1. Informácie a služby
Klientovi vždy vopred oznámime výšku našej odmeny za poskytnuté služby a zároveň upozorňujeme na možné riziká. Informácie a služby poskytujeme na základe objektívnych a faktických poznatkov s ohľadom na požiadavky klienta. Nezneužívame výhodu chýbajúcich znalostí a skúseností a klienta.

2. Odbornosť

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť spokojnosť klientov, a preto prijímame len také zákazky, ktoré sme schopní realizovať.

3. Diskrétnosť

Všetky informácie týkajúce sa vzťahov medzi spoločnosťou Deluxtrade s.r.o. a jej obchodnými partnermi považujeme za dôverné a bez písomného súhlasu klienta ich neposkytneme tretej osobe.

4. Profesionalita

Konáme v súlade so všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami a princípmi obchodnej etikety. Záujmy klienta radíme na prvé miesto. Vždy konáme tak, aby sme zachovali našu dobrú povesť. Neprijímame také objednávky, ktoré by boli v rozpore s naším etickým kódexom a právnym poriadkom Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky alebo krajiny v rámci regiónu CEE.

5. Životné prostredie

Minimalizujeme spotrebu papiera a energií.

6. Ochrana súkromia

Údaje, ktoré nám poskytnete budú spracovávané podľa zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov. Akákoľvek komunikácia s webovou stránkou deluxtrade.com vrátane e-mailu je zabezpečená šifrovacím kľúčom, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu.

7. Konkurencia

Spoločnosť Deluxtrade aktívne súťaží v mnohých podnikateľských aktivitách a svoju činnosť na trhu riadi v súlade s pravidlami čestnej súťaže a v súlade s príslušnými zákonmi o hospodárskej súťaži. Informácie o konkurencii získavame výhradne čestným spôsobom.

8. Vzťahy s partnermi

Naše vzťahy s partnermi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Neustále sa snažíme udržiavať dobré vzťahy, ktoré sú predpokladom úspechu a spokojnosti na oboch stranách. Dodržiavame všetky podmienky vyplývajúce zo zmlúv, čo očakávame aj od našich dodávateľov, partnerov a klientov.
Ing. Ján Bielik
konateľ Deluxtrade s.r.o.
2012