WE-COMPANY s.r.o.

Odmena a Služby

Klientovi vždy vopred oznámime výšku našej odmeny za poskytnuté služby a zároveň upozorňujeme na možné riziká. Nezneužívame výhodu chýbajúcich znalostí a skúseností a klienta. Neprijímame také objednávky, ktoré by boli v rozpore s naším kódexom a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Služby poskytujeme na základe objektívnych a skutočných poznatkov s ohľadom na požiadavky klienta.

Informácie

Všetky informácie týkajúce sa vzťahov medzi spoločnosťou WE-COMPANY s.r.o. a jej obchodnými partnermi považujeme za dôverné a diskrétne. Bez písomného súhlasu klienta ich neposkytneme tretej strane. Informácie o konkurencii získavame výhradne čestným spôsobom.

Vzťahy s našimi partnermi

Naše vzťahy s partnermi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Neustále sa snažíme udržiavať dobré vzťahy, ktoré sú predpokladom úspechu a spokojnosti na oboch stranách. Dodržiavame všetky podmienky vyplývajúce zo zmlúv, čo očakávame aj od našich dodávateľov, partnerov a klientov. Spoločnosť WE-COMPANY s.r.o. aktívne súťaží v mnohých podnikateľských aktivitách. Svoju činnosť na trhu riadi v súlade s pravidlami čestnej súťaže.